Allmänna villkor för EverydayPlus Kredit (06/2020)

 1. Definitioner/ Parter

Kreditgivare: OPR-Finance AB, organisationsnummer 556707–7044.
Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.
Kredit: Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme. 
Kreditutrymme: Det belopp som står till Kredittagarens förfogande.
Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.
Kreditavtal: Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor för EverydayPlus kredit.
Mina Sidor: Kredittagarens personliga inloggningssida på www.everydayplus.se där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.

 • Allmänt

I enlighet med dessa villkor, OPR-Finance AB, organisationsnummer 556707-7044, (”Kreditgivaren”) tillhandahåller EverydayPlus krediten till den person som ansöker om denna (”Kredittagaren”).

Kreditgivaren har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om Konsumentkreditgivning. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Mina Sidor eller genom www.everydayplus.se. Vid var tid gällande Allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.everydayplus.se, Mina Sidor samt genom Kreditgivarens kundservice.

 • Ansökan om Kredit

Innan kreditbeslut fattas och till underlag vid individuell kreditprövning kommer Kreditgivaren att använda de uppgifter som lämnas i ansökan om kredit, uppgifter som finns tillgängliga vid det kreditupplysningsinstitut som Kreditgivaren samarbetar med samt utdrag från folkbokföringsregistret.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att genomföra verifieringssamtal för att slutföra ansökan och inhämta kompletterande information och dokumentation om Kredittagarens ekonomiska situation samt rätten att utföra ytterligare och upprepade kreditbedömningar, förutsatt att en sådan bedömning är berättigad genom lämplig rättslig grund.

I samband med kreditbedömning, kan en tredjepartstjänst användas om Kredittagaren specifikt godkänner användningen av tjänsten och bemyndigar tredjepartstjänsten att samla informationen från Kredittagarens bankkonto och dela den samlade informationen med Kreditgivaren. Härutöver kan uppgifter om krediten komma att lämnas till ett kreditupplysningsföretag i syfte att skydda legitima intressen hos Kreditgivaren och andra Kreditgivare på marknaden. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan komma att föra in uppgifterna om krediten i ett kreditregister för att uppfylla avtalsenliga överenskommelser och för att skydda Kreditgivarens rättigheter. Övriga upplysningar om uppgiftsöverföring till kreditupplysningsföretag kan erhållas hos Kreditgivaren.

Det är enbart OPR-Finance AB som beslutar om en person kan beviljas ett lån. Om Kreditgivaren godkänner Kredittagarens ansökan, beviljar Kreditgivaren den högsta kreditgränsen inom spannet som kan beviljas efter kreditbedömningen. Om Kreditgivaren inte beviljar krediten och orsaken till detta beror på uppgifter hämtade från det kreditupplysningsinstitut som Kreditgivaren samarbetar med kommer den som ansökt om krediten att upplysas om de uppgifter som legat till grund för att krediten inte beviljats.

Förutsatt att krediten beviljas skickas kreditavtalet därefter av Kreditgivaren till Kredittagarens e-postadress för signering. När Kredittagaren signerat avtalet, kommer det att finnas en kopia tillgänglig på Mina sidor.

4.      Kreditgräns och användningen av EverydayPlus Krediten

Beviljad kredit är en s.k. revolverande kontokredit. Det maximala belopp som Kredittagaren kan nyttja framgår av det individuella kreditavtalet. Krediten löper på obestämd tid. Beviljad kreditgräns kan höjas efter en ny ansökan och särskild kreditprövning.

Kredittagaren har rätt att med de begränsningar som anges i dessa villkor fritt nyttja krediten upp till ett belopp motsvarande kreditutrymmet. Pengarna överförs till Kredittagarens uppgivna bankkonto under kundservices öppettider. Utbetalningen sker genast då Kredittagaren skickat sms eller begärt överföring till sitt bankkonto. När Kredittagaren begär att ett visst belopp överförs minskar kreditutrymmet med motsvarande belopp. När Kredittagaren amorterar krediten med visst belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp.  

Vid ansökan om kredit ska Kredittagaren ange ett svenskt bankkonto till vilken kreditöverföringarna ska ske och ett svenskt mobiltelefonnummer genom vilket överföringarna från EverydayPlus Krediten kan göras.

Instruktionen för uttag och överföring av EverydayPlus krediten samt öppettider finns att läsa på www.everydayplus.se hemsida.

5.      Återbetalning och kostnader relaterade till användandet av Krediten

5.1   Återbetalning och autogiro

Krediten skall, med sådant belopp som följer av dessa allmänna villkor, återbetalas i månatliga återbetalningar genom autogiro.  Kreditgivaren genom Svea Bank AB (bankgironummer 5466-3844) debiterar Kredittagarens konto med lägsta belopp att betala på aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

Har autogiro inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av lägsta belopp. Kredittagaren medger att betalning av krediten skall ske via autogiro från i ansökan angivet bankkonto till bankgironummer 5466-3844.

Kredittagaren befullmäktigar Kreditgivaren att hos kontoförande bank kontrollera att Kredittagaren är innehavare till i ansökan angivet bankkonto. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.

Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Inför varje förfallodag skickar Kreditgivaren en faktura till Kreditgivarens EverydayPlus Mina Sidor. Det minsta belopp som Kredittagaren är skyldig att betala är 4 % av den totala kapitalskulden dock aldrig mindre än 200 kronor, samt tillkommande avgifter och ränta vid fakturatillfället. Om kvarstående kapitalskuld är lika med eller lägre än 200 kronor så skall kapital, avgifter och ränta slutbetalas på förfallodagen.

Belopp som återbetalas skall först anses utgöra återbetalning av avgifter för EverydayPlus Krediten, därefter betalning av ränta och därefter betalning av kapitalbelopp.

Kredittagaren har när som helst rätt att förtidsbetala kvarvarande krediten helt eller delvis utan avgift. Vid förtidslösen ombeds Kredittagaren kontakta Kreditgivaren för upplysning om aktuellt kreditbelopp.

5.2   Medgivande till autogiro

Jag, i dessa allmänna villkor och ovannämnd Kredittagare, medger att uttag får göras från mitt bankkonto, enligt ovan villkor (5.1), på begäran av Kreditgivaren för betalning via autogiro.

5.3 Ränta och avgifter

Räntan för krediten är rörlig och framgår av kreditavtalet. Månadsräntan beräknas från den dag då krediten utnyttjades till den dag då återbetalning sker. Utöver ränta är Kredittagaren skyldig att betala uppläggningsavgift på första fakturan. Varje uttag har en uttagsavgift som faktureras efter varje uttag. Vid varje fakturering adderas en administrationsavgift. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter samt ränta i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Om så sker kommer Kredittagaren meddelas om detta via e-post, Mina sidor eller www.everydayplus.se senast när förändringen träder i kraft.

Kredittagaren måste också betala SMS-avgiften på hans eller hennes telefonräkning som uppkommit vid överföringen.

Exempel beräknat på vanligaste förekommande uttag:

Återbetalningstid 12 månader:

3 000 kronor uttag på 12 månader med 39 % nominell ränta. Om man betalar det minsta beloppet (4 % av totala kapitalskulden eller 200 kronor, vilket som är högst) samt tillkommande avgifter och räntan varje månad i 11 månader och 865 kronor i sista månaden, blir effektiv räntan 113,46 % (beräknat per den 1 juni 2020, beräknat i enlighet med konsumentkreditlagen).

Att återbetala: 4 654 kronor inkl. alla avgifter. Inkluderade avgifter avser uppläggningsavgift, uttagsavgift samt administrationsavgift.

Nedan finns ett exempel på ett uttag om 3 000 kronor där man betalar minsta belopp (4 % av totala kapitalskulden eller 200 kronor, vilket som är högst) samt tillkommande avgifter och ränta varje månad. Aviseringsplanen nedan är preliminär och kan variera beroende på när i månaden man gör ett uttag.

I nedan exempel gör vi antagandet att man endast gör ett uttag och att det alltid är 30 dagar mellan betalningstillfällena. Nedan skall endast ses som ett exempel för att förstå hur lånet återbetalas. För den första månaden debiteras det en uppläggningsavgift samt uttagsavgift. Varje månad debiteras en administrationsavgift.

AviMånadsbetalningSkuldKapitalRäntaAmorteringAvgifter
17823582300098200484
2330293028009120039
3324272426008520039
4317251724007820039
5311231122007220039
6304210420006520039
7298189818005920039
8291169116005220039
9285148514004620039
10278127812003920039
11272107210003320039
122658658002620039
132596596002020039
142524524001320039
15246246200720039

Kredittagaren har möjlighet att återbetala ett högre belopp än det minsta belopp som stadgas i kreditavtalet utan att åsamkas kostnader för denna förtidsåterbetalning. Denna betalning kan dock inte vara större än den utestående skulden. Det belopp som överskrider återbetalningsbeloppet som stadgas i kreditavtalet används till att amortera Kredittagarens utestående skuld. 

6.      Dröjsmålsränta och påminnelseavgifter

Om betalning inte sker i tid, ska Kredittagaren betala en påminnelseavgift om 60 kronor. Kreditgivaren har också rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning av förfallen skuld sker. Dröjsmålsränta utgår med högst 40 % över referensräntan. Utebliven betalning medför att Kreditgivaren överför skulden till ett inkassoföretag alternativt Kronofogdemyndigheten. Alla inkassokostnader debiteras från Kredittagaren.

Ärendet kan även komma att överföras till domstol för juridisk prövning. Alla kostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheten eller domstol debiteras Kredittagaren enligt rådande lag. Kreditgivaren har rätt att överföra fordringen till tredje man efter meddelande till Kredittagaren. Kredittagaren har inte rätt att överlåta lånet, rättigheterna eller skyldigheterna i enlighet med Kreditavtalet.

Utebliven betalning trots inkassokrav kan komma att registreras i ett kreditupplysningsregister.

7.      Avtalets giltighetstid

Avtalet om kontokredit gäller tills vidare.

8.      Uppsägning av kreditavtalet

Uppsägningstiden för kreditavtalet är en (1) månad för Kredittagaren och två (2) månader för Kreditgivaren. Uppsägning skall ske skriftligen per brev eller e-post. När uppsägning skett skall utestående skuld återbetalas (i enlighet med vad som anges i det fullständiga avtalet mellan Kredittagaren och Kreditgivaren, inklusive upplupna räntor och avgifter) till Kreditgivaren. Kredittagaren är skyldig att betala ränta och avgifter för den använda lånetiden. Kreditgivaren har rätt att ta ut den faktiska årliga räntan för perioden krediten varit Kredittagaren till handa. Kredittagaren förbinder sig att återlämna till Kreditgivaren, utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att uppsägningen skickats till Kreditgivaren, de medel som han eller hon uppburit från Kreditgivaren. Om Kredittagaren inte återbetalar krediten inom ovan stadgad tidsperiod förfaller uppsägningen.

Kontokrediten får inte användas om det finns fordringar som förfallit till betalning, vilket också kan föranleda förtidsbetalning, se punkt 9 nedan. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp en outnyttjad kredit efter 12 månader från kreditens beviljande. Kreditgivaren äger vidare med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kredittagaren visar sig vara på obestånd, avlider eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Vid dödsfall övergår samtliga kvarstående förpliktelser till dödsboet. Vid uppsägning ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill.

9.      Särskilda förfallovillkor

Kredittagarens totala utestående skuld förfaller till omedelbar förtida återbetalning, efter skriftlig begäran av Kreditgivaren, om Kredittagaren inte fullföljer sin skyldighet att återbetala EverydayPlus krediten i enlighet med vad som följer av det fullständiga kreditavtalet. Detta förutsätter dock att Kredittagaren är minst en månad försenad med betalningen och det förfallna beloppet måste, om det förfallna beloppet inte avser hela den utestående skulden, uppgå till minst 10 %, eller om det inkluderar mer än en återbetalning, minst 5 % av kreditutrymmet.

Kredittagarens totala utestående skuld kan även förfalla till omedelbar förtida återbetalning, efter skriftlig begäran av Kreditgivaren, om bedömning skett att väsentligt dröjsmål med betalning föreligger utöver vad som nämns i första meningen, alternativt om risk bedöms föreligga för att Kredittagaren avviker, risk bedöms föreligga för undanskaffande av egendom eller på något annat sätt risk föreligger för att Kredittagaren undandrar sig sitt skuldåtagande.

Den förtida återbetalningen förfaller inom fyra veckor eller om Kredittagaren tidigare erhållit betalningspåminnelse eller på annat sätt upplysts om att han eller hon brutit mot kreditavtalet, inom två veckor från den dag då betalningspåminnelsen skickats till Kredittagaren. För det fall Kredittagaren betalar det förfallna beloppet inom nämnda period upphör kravet på förtida återbetalning. Kreditgivaren följer vad som stadgas i 8 § räntelagen (1975:635) om jämkning av dröjsmålsränta vid sjukdom, arbetslöshet, dödsfall eller annan liknande omständighet. Hela den utestående skulden faller omedelbart till betalning, efter meddelande från Kreditgivaren, för det fall Kredittagaren avlider eller försätts i konkurs.

10.  Kontokredithavarens skyldighet att lämna uppgifter

Kredittagaren förbinder sig att på begäran ge Kreditgivaren nödvändiga uppgifter om sin ekonomiska ställning och omständigheter som påverkar kontokredithavarens betalningsförmåga. 

11.  Restriktioner i användandet av EverydayPlus Krediten

För det fall Kredittagaren underlåter att betala vid förfallodagen eller på annat sätt handlar i strid med dessa villkor har Kreditgivaren rätt att begränsa Kredittagarens rätt att nyttja Krediten genom att förhindra att nya överföringar eller genom att reducera Kredittagarens beviljade kreditgräns. Kreditgivaren har även denna möjlighet om Kredittagaren ådrar sig andra betalningsanmärkningar, begår annat avtalsbrott eller inte fullgör annan betalning.

12.  Behandling av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är att företaget har ett berättigat intresse på grund av en kundrelation och för att genomföra ett kontrakt. Behovet av att behandla personuppgifter är baserat på:

 • leveransen och utvecklingen av våra produkter och tjänster
 • uppfyllande av våra kontraktsenliga och andra löften och skyldigheter
 • skötseln av kundrelationen
 • analys och profilering av beteendet hos en kund eller någon annan registrerad
 • elektronisk och direkt marknadsföring
 • inriktad annonsering i våra och andras onlinetjänster

Vi kan använda automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering) för att identifiera till exempel den registrerades personprofil, beteende online, ålder, konsumentvanor. Vi använder denna information till exempel i beslutsfattande, inriktad marknadsföring och utveckling av tjänster.

OPR-Finance AB tar din integritet på största allvar och gör allt för att skydda dina personuppgifter. För detaljer, se vår OPR-Finance AB Integritetspolicy som finns på www.everydayplus.se.

13.  Marknadsföring

Kreditgivaren, andra bolag i den koncern till vilken Kreditgivaren tillhör samt andra samarbetspartners till Kreditgivaren är berättigade att använda informationen i kundregistret i marknadsföringssyfte.

Kreditgivaren behandlar kredituppgifter genom att samla in, spara, bearbeta och analysera användandet av Kreditgivarens tjänster i syfte att skräddarsy erbjudanden. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Kreditgivaren behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda Kredittagaren relevanta erbjudanden avseende våra tjänster.

Kreditgivaren är enligt marknadsföringsregler skyldiga att se till att Kredittagaren kan spärra sig om denna inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan Kredittagaren göra genom att kontakta kundservice@everydayplus.se eller ringa Kreditgivaren på 08 225 115 och be om hjälp med att lägga in en spärr.

14.  Övriga villkor

Kreditgivaren har rätt att överlåta/pantsätta kreditavtalet och samtliga relaterade rättigheter och skyldigheter till tredje man, helt eller delvis, efter att meddelat Kredittagaren därom. Kredittagaren är ansvarig för att de uppgifter han eller hon lämnar är korrekta. Kredittagaren måste omedelbart informera Kreditgivaren vid namnbyte eller vid adressbyte. Kreditgivaren är inte ansvarig gentemot Kredittagaren om Kredittagaren är förhindrad att nyttja medlen som överförts anvisat bankkonto, på grund av avsaknad av rättighet till kontot, avsaknad av kontoskuld, avsaknad av betalningsmedel etc. eller liknande orsak oavsett om denna är inom eller utom Kredittagarens kontroll. Den överförda krediten betalas in till det konto som Kredittagaren angivit. Kredittagaren måste försäkra sig om att hans eller hennes personliga ekonomiska situation lever upp till villkoren enligt kreditavtalet. Kreditavtalet är pantsatt till Svea Bank AB. Betalning med befriande verkan kan därför endast ske till Svea Bank ABs konton som anges vid den månatliga aviseringen.

15.  Information om distansavtal och ångerrätt

Distansavtalslagen gäller endast för konsumenter. Ett distansavtal är när kund och ett företag inte träffas personligen innan avtalet ingås. Några exempel på distansavtal är avtal via internet, telefonförsäljning eller svar på brevutskick/annons.

Om Kredittagaren ångrar sig och inte längre önskar krediten har Kredittagaren rätt att frånträda avtalet om krediten. Kredittagaren har så kallad ångerrätt. Ångerrätter gäller enbart själva avtalet och inte de transaktioner, tjänster eller motsvarande som utförts under avtalet.

Om Kredittagaren vill utöva sin ångerrätt så ska Kredittagaren lämna eller sända ett meddelande till Kreditgivaren inom 14 dagar från den dagen då avtalet ingicks och Kredittagaren godkände de allmänna villkoren. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Räntan ska utgå från den dag Kredittagaren fick tillgång till krediten t.o.m. den dag den återbetalats till Kreditgivaren. Kreditgivaren ska senast inom 30 dagar från den dagen då Kreditgivaren tog emot Kredittagarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som kredittagaren erlagt med anledning av krediten med undantag för de utgifter som Kreditgivaren kan ha erlagt till det allmänna.

Från det belopp som ska återbetalas får dock Kreditgivaren avräkna belopp som motsvarar den del av den finansiella tjänst som har tillhandhållits och även skäliga kostnader för tiden före det Kreditgivaren tog emot Kredittagarens meddelande om att avtalet frånträtts. Om pris utgår för krediten återbetalar Kreditgivaren uppläggningsavgiften som är debiterad.

Meddelande ska innehålla minst följande information:

 1. Namn och personnummer på Kredittagaren
 2. Bekräftelse att avtalet ångras
 3. Plats och datum
 4. Kredittagarens underskrift

Vid ånger av kredit inom 14 dagar mejlar Kredittagare kundservice@everydayplus.se

Begäran kan även skickas till Kreditgivaren på följande adress: OPR-Finance AB, Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm.

16.  Serviceansvar

Kreditgivaren ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av fel eller brister som uppkommit med anledning av den tjänst som Kreditgivaren tillhandahåller och som ligger utom Kreditgivarens kontroll. Kreditgivaren ansvarar inte för några fel eller brister avseende kommunikation, att meddelanden försenas eller försvinner, felaktiga meddelanden etc. oberoende av huruvida felen eller bristerna är att hänföra problem avseende kommunikation med telefonbolag eller andra som tillhandahåller tjänster till Kreditgivaren, upptagna telefonlinjer, strömavbrott, trasig utrustning etc. och kommer inte att ersätta några direkta eller indirekta skador orsakade av sådant fel. Kreditgivaren är inte heller ansvarig för fel eller brister avseende andra tjänsteleverantörer relaterade till nyttjandet av EverydayPlus krediten. Kreditgivaren är inte ansvarig för skador orsakade av force majeure eller liknande händelse.

17.  Tillägg och ändringar

Kreditgivaren har rätt att ändra kreditvillkoren, så länge ändringarna inte ökar Kredittagarens förpliktelser eller inskränker Kredittagarens rättigheter. Kreditgivaren har alltid rätt att ändra kreditvillkoren när lag eller annat offentligt beslut så påbjuder. Oberoende av vad som anges ovan gäller att om ändringen ökar Kredittagarens skyldigheter eller inskränker Kredittagarens rättigheter är Kreditgivaren skyldig att skriftligen informera Kredittagaren senast tre månader innan ändringen träder i kraft. Om Kredittagaren motsätter sig ändringen av villkoren har han eller hon rätt att säga upp avtalet i enlighet med sektionen ”Uppsägning av kreditavtalet”.

18.  Tvist och klagomål

Är Kredittagaren inte nöjd med det beslut denna har fått gällande klagomål eller känner att han eller hon vill ta frågan vidare, kan Kredittagaren vända sig till Kundombudsman på OPR-Finance AB. Meddelande ska helst vara skriftligt och beskriva vad som gick fel med hanteringen av ärendet.

Email: kundombudsman@opr-finance.se
Telefon: +46 (0)8 225 115 (EverydayPlus)

Om tvist uppkommer med anledning av detta låneavtal och denna tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan Kredittagaren hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden, box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08 555 017 00.

För det fall inte tvist kan lösas genom ovanstående förfarande ska tvist avgöras vid allmän domstol. Svensk lag gäller för dessa villkor. Utförlig information avseende krediten tillhandahålls i enlighet med svensk lag. Kontaktuppgifter: OPR-Finance AB, Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm.

19.  Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för Kreditgivarens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.