Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

EverydayPlus drivs av OPR-Finance AB som är ett svenskt kreditinstitut med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. OPR-Finance AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via EverydayPlus och ser till att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. OPR-Finance AB håller ett kundregister med information att användas till upprätthållande av kundrelationer och administrera kundförhållandet. OPR-Finance AB dokumenterar kommunikationen mellan OPR-Finance AB och kunden.

OPR-Finance AB tillämpar Förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation; “GDPR”) och Dataskyddslagen (2018:218) för att skydda Kredittagarens integritet och personuppgifter. Genom att använda OPR-Finance tjänster, accepterar kunden vår Integritetspolicy samt hur vi behandlar dina personuppgifter. Kunden godkänner även att OPR-Finance AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Innan du använder våra tjänster är det viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy.

1 Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande personuppgifter om våra kunder:

 • Basinformation om den registrerade:  namn, födelsedatum, personbeteckning, IP-nummer, kundnummer, användarnamn och/eller annan identifierande identifikator, kön, modersmål;
 • Kontaktinformation till den registrerade: e-postadress, telefonnummer, adress;
 • Information om kundrelationen och avtalet: Om tidigare och nuvarande avtal och annan information om kundrelationen.

Utan nödvändig information kan vi inte tillhandahålla produkten och/eller tjänsten.

2 Våra behandlingar

Kredit-och låneärenden

När vi mottar en ansökan från dig om lån, kredit eller någon annan av våra produkter inhämtar vi dina personuppgifter samt gör en kreditkontroll på dig för att veta att om du kan bli beviljad ett lån eller en kredit.

PersonuppgifterÄndamål  Rättslig grundLagringstid
För-och efternamn, personnummer, IP-adress (information kring din användning av våra tjänster)För att kunna identifiera dig.  Rättsliga förpliktelser enligt lag om bank och finansieringsrörelse. I 5 år. Ansökningar som inte leder till ett låneerbjudande lagras i 2 år.
Från dig: För-och efternamn Personnummer   Från tredje part: Kreditupplysning om dig.Vi lämnar dessa uppgifter till tredje part för att göra en kreditupplysning i syfte att kontrollera ifall vi kan ge ett lån till dig. Vi får sedan tillbaka en kreditupplysning av dig från tredje part.  Vår rättsliga förpliktelser enligt lag om bank och finansieringsrörelse.    Kreditupplysningar lagras så länge du är kund hos oss. Efter avslutat kundförhållande lagrar vi uppgifterna i 3 år. Vi lagrar upplysningen den här tiden för att kunna visa upp för myndigheter vid eventuell begäran.
IP-adress, Device-IDFör att förhindra bedrägeri  Rättsliga förpliktelser enligt lag om (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  I 5 – 10 år. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 10 år.

Ansökan

När du gör en digital ansökan hos oss ber vi dig att lämna personuppgifter i syfte för oss att kunna administrerar din ansökan och skapa ett ärende hos oss.

PersonuppgifterÄndamålRättslig grundLagringstid
För-och efternamn, e-postadress, personnummer, mobilnummerFör att kunna administrerar din ansökan.Avtal. Efter avtalstidens slut stödjer vi vidare behandling på rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Ansökningar som inte leder till ett lån/köp lagras med stöd av berättigat intresse.Ansökningar som inte leder till ett lånelöfte/en beviljad kredit lagras i 2 år. Ansökningar som leder till ett köp /lånelöfte lagras i 7 år samt innevarande bokföringsår, i enlighet med bokföringslagen.

Marknadsföring

Vi kan komma att rikta marknadsföring till dig via e-post eller sms.

PersonuppgifterÄndamålRättslig grundLagringstid
För-och efternamn, e-postadress, mobilnummerFör att kommunicera marknadsföring om våra tjänster och produkter till dig. Vi baserar den här behandlingen på det samtycke du lämnat till att ta emot marknadsföring från oss.Vi lagrar dessa uppgifter i max 2 år.

Om Kredittagaren inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från OPR-Finance AB kan Kredittagaren kontakta oss på Dataskyddsombud@opr-finance.se

Kundundersökningar

I vissa fall gör vi kundundersökningar i syfte att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet. Vi ber dig då oftast att besvara en del frågor och vi lagrar de svar som du skickat in tillsammans med dina kontaktuppgifter.

PersonuppgifterÄndamålRättslig grundLagringstid
För-och efternamn, e-postadress, mobilnummer. Vi sparar även dina svar på undersökningen.För att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster.Vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet. Vi bedömer att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse för dina rättigheter samt är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.Så länge du är kund hos oss. Efter avslutat kundförhållande lagrar vi uppgifterna i 36 månader.

Kundservice

OPR-Finance AB behandlar dina kunduppgifter såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt.

PersonuppgifterÄndamålRättslig grundLagringstid
För-och efternamn, e-postadress, mobilnummer och ljudsamtal. För att vi ska kunna administrerar ditt ärende hos oss samt i syfte att återkoppla till dig i ditt ärende.Vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet. Vi bedömer att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse för dina rättigheter samt är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.Så länge ditt ärende pågår hos oss och därefter i två månader. Inspelade ljudsamtal lagras i 4 år.

Profilering

OPR-Finance AB kan använda profilering för att skapa kundprofiler för de registrerade. Vi använder denna information till exempel i beslutsfattande, inriktad marknadsföring och utveckling av tjänster.

Vi använder dessa profiler för att rikta relevant marknadsföring till dig. Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra tjänster. Vi använder även dessa profiler som en grund för de beslut vi fattar om din kreditvärdighet och huruvida vi kan bevilja kredit och/eller lån. Läs mer nedan om hur vi använder profilering för automatiserat beslutsfattande.

Automatiserat beslutsfattande

Våra beslut om din kreditvärdighet baseras delvis på automatiserat beslutsfattande. Automatiserade beslutfattande innebär att beslut fattas på teknisk väg, utan mänsklig inblandning. Vi tillämpar dock alltid ett mänskligt beslut innan beslutet meddelas till personen. Vårt beslut om din kreditvärdighet bygger på information som sammanställts om dig på automatisk väg, den information som vi samlat in för att skapa din profil. Besluten som fattas på detta sätt kan påverka dig på det sättet att du inte beviljas kredit/lån.

Du har rätt att invända mot beslut som har fattats av oss genom automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.  Vi kommer då att utvärdera beslutet på nytt och du kommer att ombes lämna information om ytterligare omständigheter. Läs mer under avsnitt 8 om hur du utövar din rätt att invända.

3 Var får vi information ifrån?

Vi erhåller huvudsakligen information från följande källor: Den registrerade, befolkningsdataregistret, kreditupplysningsföretag och andra liknande tillförlitliga källor.

4 Till vem utlämnar OPR-Finance AB information?

OPR-Finance AB bearbetar informationen själva och använder underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss och för oss. Vi har för dataskyddsändamål ingått ett avtal om personuppgiftsbehandling med alla underleverantörer. 

Vi utlämnar personuppgifter till följande företagskategorier:

Svenska kreditupplysningsföretag

Vi delar dina personuppgifter med kreditupplysningsbyråer i syfte att göra kreditupplysningar på dig för att bedöma din kreditvärdighet. Vi skickar ditt personnummer till dessa företag för att kunna göra en kreditupplysning. Vi stödjer den här behandlingen på vår rättsliga förpliktelse att utvärdera huruvida vi kan bevilja dig en kredit eller ett lån.

Kreditupplysningarna tas ur Creditsafe i Sverige AB:s kreditupplysningsregister.

Inkassoföretag

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter (kontaktuppgifter och betalinformation) till Inkassoföretag i syfte att bedriva in skulder/uteblivna betalningar. Vi stödjer den här behandlingen på vårt berättigade intresse av att driva in skulder och bedömer att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse för skydd av dina rättigheter samt är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Marknadsföring

Vi lämnar ut personuppgifter till externa tjänsteleverantörer som erbjuder direktmarknadsföring. Dessa leverantörer hjälper oss med systemhantering för att kunna skicka ut mail och sms till våra kunder. Vi stödjer behandlingen på vårt berättigade intresse.

Myndigheter

Under tvingande omständigheter kan dina personuppgifter (kontaktuppgifter, betalningshistorik) lämnas ut till myndigheter. Vi är skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande nationella och internationella myndigheter vid misstanke om brott.

Inom koncernen

Inom vår koncern kan vi komma att dela med oss av personuppgifter, de som anges under avsnitt 1, i syfte att utveckla våra tjänster samt för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Vi stödjer den här överföringen på vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla vår tjänst och bedömer att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse för skydd för dina rättigheter samt att behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet.

5 Tredjelandöverföring

Vi använder oss endast av lagringstjänster inom EU/EES. Vissa av våra lagringstjänster ägs av amerikanska bolag vilket innebär att tjänsten kan bli skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter till amerikanska myndigheter.

Användningen cookies för marknadsföringsändamål innebär en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). Genom att samtycka till vår användning av dessa cookies kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. Överföringen sker automatiskt när du samtycker till användningen av cookies på vår webbplats. Överföringen sker då baserat på det samtycke du lämnar när du accepterar användningen av cookies. I USA gäller inte EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vilket innebär ökad riskexponering för dina personuppgifter bland annat vad avser möjligheterna för myndigheter i USA att få tillgång till personuppgifterna och dina möjligheter att utöva dina rättigheter som registrerad. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter eller blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vår cookiepolicy.

Eventuell överföring till tredje land, USA, stödjs på EU- kommissionens standardavtalsklausuler.

6 Hur vi skyddar informationen samt lagring

Endast de av våra anställda som på grund av sitt arbete har rätt att behandla kundens information har rätt att använda ett system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Informationen sammanställs i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem förvaras i låsta lokaler och är endast tillgängliga för vissa förutbestämda personer.

Specifik lagringstid för behandlingar anges under avsnitt 2. Vi bedömer regelbundet behovet av datalagring med beaktande av relevant lagstiftning. Dessutom vidtar vi skäliga åtgärder för att säkerställa att inga oförenliga, föråldrade eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med beaktande av syftet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådan information utan dröjsmål.

7 Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till en kopia av personuppgifterna (s.k. registerutdrag). Du har rätt att kostnadsfritt erhålla information och registerutdrag. Du kan begära registerutdrag genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi behandlar om dig kan du kontakta oss för att få dina uppgifter rättade eller kompletterade. 

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har rätt att i vissa fall utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för oss att behandla för det syfte som de samlades in,
 • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,
 • om du motsatt dig att uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att få ha dina uppgifter skyddade,
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen fram till återkallandet.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

 • Om du anser att personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga och du har begärt rättelse kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandling baserad på en intresseavvägning (berättigat intresse) kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina berättigade intressen.

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt till s.k. dataportabilitet, dvs. rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som rättslig grund (berättigat intresse). En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. För skäl som anknyter till kundens specifika situation, har kunden även rätt att göra invändningar mot profilering och annan behandling av personuppgifter avseende dig, när behandlingen av informationen grundar sig i kundrelationen.

Som registrerad har kunden även rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, om sådant beslutsfattande har rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt påverkar kunden väsentligt. Du har rätta att invända mot sådan behandling inklusive profilering. Rätten gäller emellertid inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med kunden eller om kund har lämnat ett uttryckligt samtycke.

8. Klagomål

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag. Läs mer på IMY:s webbplats.

Som registrerad har du enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) rätt att lämna in klagomål Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls. Du kontaktar då skriftligen OPR-Finance AB dataskyddsombud per mejl Dataskyddsombud@opr-finance.se du kan också skicka ett skriftigt klagomål till nedan adress:

OPR-Finance AB

Dataskyddsombud

Kungsbroplan 1

112 27 Stockholm

9. Ändringar av integritetspolicy

Skulle OPR-Finance AB göra ändringar i denna integritetspolicy lägger vi det ändrade uttalandet på vår webbplats med angivelse om ändringsdatumet. Vi rekommenderar att du granskar dessa principer för integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att du känner till ändringar som gjorts.

Denna integritetspolicy uppdaterades 2023-04-25