EverydayPlus kreditvillkor

Allmänna villkor för EverydayPlus Krediten

Nedan finns de villkor i enlighet med vilka OPR-Finance AB, organisationsnummer 556707-7044, (”Kreditgivaren”) tillhandahåller EverydayPlus krediten till den person som ansöker om denna (”Kredittagaren”).  Krediten är tillgänglig för svenska medborgare mellan 20-75 år som har god ordning på sin ekonomi och som har ett mobiltelefonabonnemang. Till underlag vid kreditprövningen kommer Kreditgivaren att använda de uppgifter som lämnas i ansökan om kredit, uppgifter som finns tillgängliga vid det kreditupplysningsinstitut som Kreditgivaren samarbetar med samt utdrag från folkbokföringsregistret.

Ett avtal om kredit ingås genom att Kredittagaren till Kreditgivaren på Kreditgivarens ansökningsblankett skickar en korrekt ifylld ansökan om kredit varefter Kreditgivaren, förutsatt att Kreditgivaren godkänner Kredittagarens ansökan, beviljar den sökta krediten.

Innan Krediten beviljas Kredittagaren kommer Kreditgivaren att genomföra en sedvanlig kreditprövning av Kredittagaren i enlighet med av Kreditgivaren tillämpade rutiner. Kreditgivaren gör, innan beslut fattas om att bevilja kredit, en individuell kreditprövning i enlighet med av Kreditgivaren tillämpade rutiner av den som ansökt om kredit. 

Om Kreditgivaren inte beviljar krediten och orsaken till detta beror på uppgifter hämtade från det kreditupplysningsinstitut som Kreditgivaren samarbetar med kommer den som ansökt om krediten att upplysas om de uppgifter som legat till grund för att krediten inte beviljats.

Förutsatt att krediten beviljas dokumenteras kreditavtalet därefter av Kreditgivaren i en läsbar handling som hålls tillgänglig för Kredittagaren genom inloggning genom Kreditgivarens webbadress.

Det fullständiga avtalet mellan Kreditgivaren och Kredittagaren innefattar kreditavtalet, de av Kredittagaren ifyllda kreditansökningsblanketterna, Kredittagarens godkännande av Kredittagarens kreditansökan samt dessa allmänna villkor för EverydayPlus Kredit.

Kreditavtalet gäller tillsvidare.

Kreditgräns och användningen av EverydayPlus Krediten

Det maximala belopp som kredittagaren kan nyttja, kreditutrymmet, vilket belopp är minst 3 000 kronor, framgår av det individuella kreditavtalet. Krediten löper på obestämd tid. Kredittagaren har rätt att, med de begränsningar som anges i dessa villkor, fritt nyttja krediten upp till ett belopp motsvarande kreditutrymmet. När Kredittagaren begär att ett visst belopp överförs minskar kreditutrymmet med motsvarande belopp. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar krediten med visst belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp.

Vid ansökan om kredit ska Kredittagaren ange ett svenskt bankkonto till vilken kreditöverföringarna ska ske och ett svenskt mobiltelefonnummer genom vilket överföringarna från EverydayPlus Krediten kan göras. Det är endast möjligt att ändra det angivna bankkontot och telefonnumret genom att logga in på Kreditgivarens EverydayPlus-Online service.

Instruktionen för uttag och överföring av EverydayPlus krediten samt öppettider finns att läsa på EverydayPlus Kreditens hemsida. Det minsta beloppet för överföring är 200 kronor och därefter kan överföringar göras med 10-kronors intervall.

Återbetalning och kostnader relaterade till användandet av Krediten

Återbetalning

Krediten skall, med sådant belopp som följer av dessa allmänna villkor, återbetalas genom månatliga återbetalningar senast den sista vardagen i resp. månad (”Förfallodag”). Den första Förfallodagen utgörs av den sista vardagen i månaden efter att den första överföringen skett.

Inför varje Förfallodag skickar Kreditgivaren en faktura till Kredittagaren. Det minsta belopp som Kredittagaren är skyldig att betala är en tiondel av den utestående balansen vid fakturatillfället, dock aldrig mindre än 200 kronor. Om den utestående balansen är lägre än 200 kronor skall hela den utestående balansen betalas på Förfallodagen. (Kredittagaren måste också betala SMS-avgiften på hans eller hennes telefonräkning som uppkommit vid överföringen).

Belopp som återbetalas skall först anses utgöra återbetalning av avgifter för EverydayPlus Krediten, därefter betalning av ränta, därefter betalning av kapitalbelopp för vilka en månatlig ränta om 5 % skall erläggas och därefter betalning av kapitalbelopp för vilka en högre ränta än 5 % månatlig ränta skall erläggas.

Ränta

En räntekostnad motsvarande 15% av uttaget belopp utgår på uttaget belopp. Väljer du att delbetala din faktura tillkommer en månadsränta på 5% av det återstående beloppet på din faktura.
Kredittagaren måste också betala SMS-avgiften på hans eller hennes telefonräkning som uppkommit vid överföringen.

Exempel beräknat på vanligaste förekommande uttag:

Återbetalningstid 12 månader.

Nominell årsränta för ett uttag på 2 200, räknat på uttagsräntan om 15% av uttaget belopp, uppgår till 547,5%

Nominell årsränta för ett uttag på 2 200, räknat på månadsränta vid val av delbetalning om 5%, uppgår till 60%

Den effektiva årsräntan för ett uttag på 2 200 första dagen i månaden är 97,80 %.

Totalt belopp att återbetala 3 048 kronor.

Exempel på olika amorteringsplaner vid olika uttagssummor:

EverydayPlus kreditvillkor - exempel

Den faktiska årliga räntan för ett representativt exempel, en EverydayPlus kredit som uppgår till 5 000 kronor och som återbetalas genom minsta tillgängliga återbetalning, är 99,83% beräknat per den 21 september 2012, beräknat i enlighet med konsumentkreditlagen.

Kredittagaren har möjlighet att återbetala ett högre belopp än det amorteringsbelopp som stadgas i låneavtalet utan att åsamkas kostnader för denna förtida återbetalning. Denna betalning kan dock inte vara större än den utestående balansen. Det belopp som överskrider återbetalningsbeloppet som stadgas i låneavtalet används till att amortera Kredittagarens utestående balans. 

Uppsägning av kreditavtalet

Uppsägningstiden för kreditavtalet är en (1) månad för Kredittagaren och två (2) månader för Kreditgivaren. Uppsägning skall ske skriftligen per brev eller e-post. När uppsägning skett skall utestående skuld återbetalas i enlighet med vad som anges i det fullständiga avtalet mellan Kredittagaren och Kreditgivaren.

Dröjsmålsmålsränta  och förseningsavgifter

Om återbetalning inte skett senast på förfallodagen är Kredittagaren skyldig att betala en förseningsavgift på 135 kr. Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska låntagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta om 24 % + gällande referensränta på det förfallna beloppet tills betalning sker.

Om Kredittagaren inte betalat i enlighet med fakturan trots betalningspåminnelse kommer Kreditgivaren att överföra skulden till ett inkassoföretag. Skulder som inte kan överföras till inkassoföretaget kommer att lämnas till Kronofogdemyndigheten (alternativt domstol) för juridisk prövning och indrivning. Alla inkassokostnader debiteras Kredittagaren. Kreditgivaren har rätt att överföra fordringen till tredje man efter meddelande till Kredittagaren.

Utebliven betalning trots inkassokrav kan komma att registreras i ett kreditupplysningsregister.

Särskilda förfallovillkor

Kredittagarens totala utestående balans förfaller till omedelbar förtida återbetalning, efter skriftlig begäran av Kreditgivaren, om Kredittagaren inte fullföljer sin skyldighet att återbetala EverydayPlus krediten i enlighet med vad som följer av det fullständiga låneavtalet. Detta förutsätter dock att Kredittagaren är minst en månad försenad med betalningen och det förfallna beloppet måste, om det förfallna beloppet inte avser hela den utestående balansen, uppgå till minst 10%,  eller om det inkluderar mer än en återbetalning, minst 5% av kreditutrymmet. Den förtida återbetalningen förfaller inom fyra veckor eller om Kredittagaren tidigare erhållit betalningspåminnelse eller på annat sätt upplysts om att han eller hon brutit mot kreditavtalet, inom två veckor från den dag då betalningspåminnelsen skickats till Kredittagaren. För det fall Kredittagaren betalar det förfallna beloppet inom nämnda period upphör kravet på förtida återbetalning.

Kreditgivaren följer vad som stadgas i 8 § räntelagen om jämkning av dröjsmålsränta vid sjukdom, arbetslöshet, dödsfall eller annan liknande omständighet. Hela den utestående balansen faller omedelbart till betalning, efter meddelande från Kreditgivaren, för det fall Kredittagaren avlider eller försätts i konkurs.

Restriktioner i användandet av EverydayPlus Krediten

För det fall Kredittagaren underlåter att betala vid förfallodagen eller på annat sätt handlar i strid med dessa villkor har Kreditgivaren rätt att begränsa Kredittagarens rätt att nyttja Krediten genom att förhindra att nya överföringar eller genom att reducera Kredittagarens beviljade kreditgräns. Kreditgivaren har även denna möjlighet om Kredittagaren ådrar sig andra betalningsanmärkningar, begår annat avtalsbrott eller inte fullgör annan betalning.

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda låneavtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingåtts eller från den senare dag då Kredittagaren erhållit dokumentation om krediten och villkoren för låneavtalet. Uppsägningen skall helst göras skriftligen och innehålla minst följande information:

 1. Namn och personnummer på Kredittagaren
 2. Bekräftelse att avtalet ångras
 3. Plats och datum
 4. Kredittagarens underskrift

Uppsägningen skickas till Kreditgivaren på följande adress:

OPR-Finance AB

Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm

Kredittagaren är skyldig att betala ränta för den använda lånetiden. Kreditgivaren har rätt att ta ut den faktiska årliga räntan för perioden krediten varit Kredittagaren till handa. Den lånesökande förbinder sig att återlämna till Kreditgivaren, utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att uppsägningen skickats till Kreditgivaren, de medel som han eller hon uppburit från Kreditgivaren. Om Kredittagaren inte återbetalar krediten inom ovan stadgad tidsperiod förfaller uppsägningen. Kredittagaren har rätt att få ev. erlagda avgifter återbetalade i den utsträckning som följer av Konsumentkreditlagen .

Övriga villkor

Kreditgivaren har rätt att överföra kreditavtalet och samtliga relaterade rättigheter och skyldigheter till tredje man, helt eller delvis, efter att meddelat Kredittagaren därom. Kredittagaren är ansvarig för att de uppgifter han eller hon lämnar är korrekta. Kredittagaren måste omedelbart informera Kreditgivaren vid namnbyte eller vid adressbyte. Kreditgivaren är inte ansvarig gentemot Kredittagaren om Kredittagaren är förhindrad att nyttja medlen som överförts anvisat bankkonto, på grund av avsaknad av rättighet till kontot, avsaknad av kontobalans, avsaknad av betalningsmedel etc eller liknande orsak oavsett om denna är inom eller utom Kredittagarens kontroll. Den överförda krediten betalas in det konto som Kredittagarens angivit. Kredittagaren måste försäkra sig om att hans eller hennes personliga ekonomiska situation lever upp till villkoren enligt låneavtalet.

Serviceansvar

Kreditgivaren ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av fel eller brister som uppkommit med anledning av den tjänst som Kreditgivaren tillhandahåller. Kreditgivaren ansvarar inte för några fel eller brister avseende kommunikation, att meddelanden försenas eller försvinner, felaktiga meddelanden etc. oberoende av huruvida felen eller bristerna är att hänföra problem avseende kommunikation med telefonbolag eller andra som tillhandahåller tjänster till Kreditgivaren, upptagna telefonlinjer, strömavbrott, trasig utrustning etc. och kommer inte att ersätta några direkta eller indirekta skador orsakade av sådant fel. Kreditgivaren är inte heller ansvarig för fel eller brister avseende andra tjänsteleverantörer relaterade till nyttjandet av EverydayPlus krediten. Kreditgivaren är inte ansvarig för skador orsakade av force majeure eller liknande händelse.

Samtycke om behandling av personuppgifter

Kreditgivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Kredittagarens integritet och personuppgifter. Kreditgivaren håller ett kundregister med information att användas till upprätthållande av kundrelationer och administrera kundförhållandet. Kreditgivaren dokumenterar kommunikationen mellan Kreditgivaren och Kredittagarens. Kreditgivaren, andra bolag i den koncern till vilken Kreditgivaren tillhör samt andra samarbetspartners till Kreditgivaren är berättigade att använda informationen i kundregistret i marknadsföringssyfte.

Om Kredittagaren inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från Kreditgivaren, eller något annat bolag i den koncern i vilken Kreditgivaren tillhör, kan Kredittagaren skriftligen anmäla detta till Kreditgivaren varpå Kreditgivaren tar bort informationen om Kredittagaren.

Tillägg och ändringar

Kreditgivaren har rätt att ändra kreditvillkoren, så länge ändringarna inte ökar Kredittagarens förpliktelser eller inskränker Kredittagarens rättigheter. Kreditgivaren har alltid rätt att ändra kreditvillkoren när lag eller annan offentligt beslut så påbjuder. Oberoende av vad som anges ovan gäller att om ändringen ökar Kredittagarens skyldigheter eller inskränker Kredittagarens rättigheter är Kreditgivaren skyldig att skriftligen informera Kredittagaren senast tre månader innan ändringen träder i kraft. Om Kredittagaren motsätter sig ändringen av villkoren har han eller hon rätt att säga upp avtalet i enlighet med sektionen ”Uppsägning av kreditavtalet”.

Tvist

Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner att du vill ta frågan vidare, kan du vända dig till OPR-Finance Kundombudsman, som är klagomålsansvarig. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel med hanteringen av ditt ärende.

Email:kundombudsman@opr-finance.se
Telefon: 08 225 115 (EverydayPlus)

Om tvist uppkommer med anledning av detta låneavtal och denna tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan Kredittagaren hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden, box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00.

Svensk lag gäller på dessa villkor. Utförlig information avseende krediten tillhandahålls i enlighet med svensk lag.

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen OPR-Finance:s dataskyddsombud

Dataskyddsombudet

Kungsbroplan 1

112 27 Stockholm

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Kontaktuppgifter

OPR-Finance AB
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm 

Hur mycket vill du ta ut?

3000,00 Kr

 • Du betalar totalt:
  Kr
 • eller delbetalning:
  Kr
 • Kredit:
  Kr
 • Räntekostnad om
  15% per uttag:
  Kr
 • Första betalning:2020-06-30
Exempel beräknat på vanligaste förekommande uttag:

Återbetalningstid 12 månader. Nominell årsränta för ett uttag på 2 200, räknat på uttagsräntan om 15% av uttaget belopp, uppgår till 547,5% Nominell årsränta för ett uttag på 2 200, räknat på månadsränta vid val av delbetalning om 5%, uppgår till 60% Den effektiva årsräntan för ett uttag på 2 200 första dagen i månaden är 97,80 %. Totalt belopp att återbetala 3 048 kronor.

Kundservice

Vardagar 8-19
Helger 10-14
Telefonnummer
08 225 115
E-post
kundservice@everydayplus.se
Chat
Chat